ITME AFRICA (Addis Abeba, 14 - 16 febbraio 2020)


  • ITME-01
  • ITME-02
  • ITME-03
  • ITME-04
  • ITME-05
  • ITME-06
  • ITME-07
  • ITME-08
  • ITME-09
  • ITME-09


ACIMIT - Via Tevere, 1 20123 Milano (Italy) - tel +39 02 46.93.611 - email: info@acimit.it